Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Kлуб:

"Приятели на Англия"

с ръководител

Елена Иванова Ненкова

 

 

           Целите на този клуб са свързани с това да се опазнае английската култура, история и традиции по един занимателен и интерес начин.