Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Kлуб:

„Откриване и опознаване на културно-историческите паметници

в гр. Пазарджик“

с ръководител

Ели Владимирова Гугуткова

 

 

Основните цели на този клуб са:

Учениците да изградят чувство за история, умения за улавяне на събития и образи от миналото;

Да възпитават в себе си чувство на патриотизъм и гордост от родното място.

 

 

Предвидени са теми свързани с: Посещения на музей и паметници, Фотография на исторически сгради, Изготвяне на презентации, албуми и други.