Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Клуб:

мехотерапия - Светът е оцелял защото се е смял"

с ръководител

Елисавета Николова Кланска

 

 

       Целите на този клуб са свързани с това да се използва силата на смехотерапията за да се намали стреса у учениците, да се развият техните културни компетенции.