Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Секция:

"Да общуваме чрез танци"

с ръководител

Богалина Николова Проданова

 

Целите на клуба са:

 

овладяване на техниката на упражненията и правилно изпълнение;

подобряване на функционалните качества;

възпитание в усет за красота и хармония.

 

      Освен това комплексно развитие на двигателните способности и умения на учениците.

 

     Развитие на физическите качества - пластичност, координация, издръжливост,

както и на артистичните заложби.

 

     Формиране на усет за ритъм и темпа.