Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Kлуб:

"Мултимедия и реклама "

с ръководител

Величка Николова Пепечкова

 

 

            В този клуб учениците се запознават с други редактори и приложни програми за създаване на мултимедийни филми и рекламни материали.

Учениците участват в издаването на училищен вестник :)