Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Kлуб:

"Занимателна биология "

с ръководител

Галина Георгиева Мизова

 

 

Целите на клуба са:

 

     Осмисляне на свободното време;

     Развиване от учениците активно учене, разширяване и структуриране на информацията чрез изработване на собствени проекти, подбиране на източници, пътища и средства.