Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Клуб:

"Да успяваме заедно - футбол"

с ръководител

Васил Иванов Томов

 

 

Цели:

 

овладяване на основните елементи от фулболната игра;

повишаване на основните физически качества, подобряване функционалното състояние на организма.