Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Театрално студио:

"Емоция"

с ръководител

Елисавета Николова Кланска

 

 

       Цели на това студио са свързани с това да се развият творческите способности на учениците, да се използва изкуството като превенция.