НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

 

МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” –

 

ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

 

 

 

              Мярката „Без свободен час” е свързана с политиката за задържане на децата в училище и способства за нейната реализация. Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползването на отпуск съгласно глава осма, раздел I от Кодекса на труда.

 

В сайта на МОН е качена подробна информация за националната програма -

„На училище без отсъствия“