Евроклуб „Аксаков”


 

Гимназия „Аксаков” отбеляза Международния ден на хората с увреждания 2.12.2010 г.


По инициатива на Евроклуб „Аксаков” и във връзка с Международния ден на хората с увреждания  –  3.12.2010 г. – ученици от 8а, 10а, 11а, 11б  клас, заедно с учителите Елисавета Кланска, Галя Попова и педагогическия съветник Ваня Найденова, посетиха дома „Надежда, вяра и любов”. Възпитаниците на дома получиха три торти с надпис „Обичаме ви! Мислим за вас!” и много други лакомства. Най-голямата радост дойде повече от общуването, от срещата с нови и непознати каки и батковци, с които можеше да се разговаря. Вълнението беше голямо, защото никой не остана безразличен – нито учениците, нито децата с различна съдба. На раздяла си пожелахме нови срещи не само на този специален ден.  Инициативата на Евроклуб „Аксаков” финализираха учениците от 12б клас под ръководството на класната си ръководителка Красимира Христева. Със събраните средства издадоха брошура, която раздадоха на граждани, вземайки от тях интервю.


Среща на Евроклуб "Аксаков" със старши есперт по чуждоезиково обучение г-ца Веселка Боева 25.10.2010 година


На 25.10.2010 г. Евроклуб „Аксаков” имаше гост – старши експерт по чуждоезиково обучение г-ца Веселка Боева. По време на срещата учениците и учителите от Евроклуб „Аксаков” – Елисавета Кланска, Красимира Христева, Галя Попова и директорът на Гимназия „Иван С. Аксаков” Тодор Джамбов споделиха своите преживявания и  впечатления от посещението си в Брюксел през месец април 2010 г.


По покана на г-жа Илияна Йотова – член на Европейския парламент, учениците от Евроклуб „Аксаков” представиха на английски език авторския спектакъл „Различен ли съм аз?” по сценарий на Елисавета Кланска. Пиесата, посветена на Деня на толерантността, задава въпроси, доколко сме толерантни към „различните”.

 

Учениците представиха презентация с най-вълнуващите моменти от посещението си в Брюксел, а по време на непринудения си разговор с г-ца Боева изразиха своите желания да участват в различни дейности и да издигат престижа на Гимназия „Иван С. Аксаков”. Г-ца Боева поздрави учениците за техния успех и им пожела нови върхове и нови предизвикателства.


Идеята за ученически Европейски клубове се появява след приемането на Португалия за пълноправен член на Европейския съюз (1986 г.). Тя се свързва с името на португалската педагожка Маргарита Белар и е отговор на продиктуваната потребност за взаимно опознаване и сближаване на младите хора от обединяваща се Европа.


Идеята достига до България чрез госпожа Мария Жизе Мата и Силвия - съпруга на португалския посланник у нас през периода 1994-98 г.


Първите български Европейски клубове в средните училища възникват през 1998 г.


На 13.04.2004 г. е учреден Евроклуб “Аксаков”. За председател е избран Христо Тодоров Шопов от 12 а клас.


На 13.04 2009 година Евроклуб "Аксаков" възобнови дейността си. Членове на клуба са учениците от 8 а клас. За председател беше избрана Ива Петрова Милушева. Клубът ще работи под ръководството на Елисавета Кланска - учител по английски език и класен ръководител на 8 а клас, Галя Попова - учител по БЕЛ, Красимира Христева - учител по БЕЛ, Богалина Проданова - учител по физическо възпитание и спорт.
Като първи изяви на Евроклуба се проведоха щафета за скоростно подреждане на химна на РБългария и химна на ЕС и викторина на тема: "Какво знаем за ЕС".


Цели на Европейския клуб “Аксаков”


Дейността на ЕК отговарят на новите образователни цели на Европейския съюз и са в контекста на Европейското измерение, спомагат за изучаването на Еврепейската култура, история и традиции на Европейските народи, за сближаването на младите хора, за осъществяване на контакти, срещи и обмен между тях. Затова основните цели, които си поставят са:


- Запознаване със същността на Европейскаата интеграция и осмислане на българския принос и българското участие в този процес.


- Формиране на “европейския дух” и “европейското съзнание” у младите хора.


- Възпитаване на толерантност и взаимно уважение, въз основа на осъзнаване на факта за европейска и световна взаимозависимост, за нуждата от сътрудничество, разбирателство и солидарност.


- Развиване самосъзнанието, чувството за отговорност у младите хора и съпричастност към процесите, които се извършват в демократизиращото се българско общество


- Формирани и развиване на комуникативни способности у младите хора, чрез възможност за обмен и взаимно опознаване с млади хора от други европейски държави.


- Отваряне на Европа към света, чрез насърчаване на изкуството и практокуването на чужди езици.


Принципи на ЕК


- обща идея


- доброволно участие


- равнопоставеност на всички членове


- самоуправление на ЕК


- толерантност във взаимоотношенията


- демократичност


Европейски клуб “Аксаков” работи по годишен план. В него са включени различни дейности, като :


- събиране на документи и информация зя европейската интеграция


- запознаване с културата, традициите, историята на страните на ЕС. Отбелязване на техните национални празницил

 

- организиране на срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, засягащи “България и ЕС”


- организиране на културни дейности, конкурси и изложби върху теми от европейски интерес


- размяна на информация и материали между клубовете от различни училища и от различни европейски страни


- включването в изработването и разпространението на вестник БЕК