Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2012/2013 учебна година

 

 

по

ред

Форма на извънкласната дейност/клуб, секция, студио и др./

Наименование на извънкласната дейност

Учител/ръководител

име, презиме, фамилия

1

студио

 

"Художествено слово"

 

Красимира Ганчова Христева

2

студио

 

Театрално студио

 

 

Дора Веселинова Абаджиева

Красимира Ганчова Христева

 

3

клуб

"Млад журналист"


Дора Веселинова Абаджиева


4

 

клуб

 

 

"Ландшафтен архитект"

 

Димитрия Стоянова Банчева

5

студио

 

Театрално студио "Емоция"

 

Елисавета Николова Кланска

6

дискусионен клуб

 

"Моите права в Европа"

 

Елисавета Николова Кланска

7

клуб

 

"Родолюбие"

 

Любка Христова Делчева

8

клуб

 

"Млад химик"

 

Мария Димитрова Стойкова

9

клуб

 

"Аз и природата"

 

Ели Владимирова Гугуткова

10

ателие

 

"Ръкоделница"

 

Величка Николова Пепечкова

11

ателие

 

"Майсторийки от хартийки"

 

Десислава Маринова Минчева

12

ателие

 

"Сръчни ръце - работа с бои"

 

 

Стоянка Атанасова Каменска

 

13

клуб

 

"Релакс"

 

Елена Иванова Ненкова

14

клуб

 

"Релакс"

 

Теодора Ангелова Стойчева-Джамбазова

15

клуб

 

"Еко - раница"

 

Светла Василева Танева

 

16

 

секция

"Да успяваме заедно - новите видове гимнастика" Богалина Николова Проданова

 

17

 

секция

"Да успяваме заедно - футбол" - момчета Васил Иванов Томов

18

 

секция

 

"Да успяваме заедно - футбол" - момичета Васил Иванов Томов

 

 

Официален сайт на проект "УСПЕХ"

   Страница на проект "УСПЕХ" във Facebook

   Страница на проект "УСПЕХ" в Гимназия "Иван С. Аксаков" във Facebook

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2011/2012 учебна година