Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2013/2014 учебна година

 

 

 

 

Области на извънкласни и извънучилищни дейности

 

Форма на извънкл. дейност

Наименование на извънкласната дейност

Учител/ръководител име, фамилия

 

1

 

Природоматематически науки

 

 

Клуб

 

„Млад Химик“

 

Надя Пендева

 

 

Здравно образование

 

 

Клуб

„Активни, здрави и красиви“

 

Димитрия Банчева

 

 

Здравно образование

 

 

Клуб

 

„Духът на здравето“

 

Ели Гугуткова

 

 

Здравословен начин на живот

 

 

Клуб

 

„Екология“

 

Галина Мизова

 

 

Здравословен начин на живот

 

 

Секция

 

„Да успяваме заедно - тенис“

 

Васил Томов

 

 

Здравословен начин на живот

 

 

Секция

 

„Да успяваме заедно - футбол“

 

Васил Томов

 

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Ателие

 

„Млад журналист“

 

Дора Абаджиева

 

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Клуб

 

„Аз - фотографът“

 

Красимира Христева

 

 9

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Студио

 

„Театрално студио“

 

Дора Абаджиева
Красимира Христева

 

10 

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Студио

 

Театрално студио „Емоция“

 

Елисавета Кланска

 

11 

 

Комуникативни умения на чужд език

 

 

Клуб

 

„Англия преди и сега“

 

Елена Ненкова

 

12 

 

Граждански компетентности 

 

 

Клуб

 

„Не на насилието“

 

Елисавета Кланска

 

 13

 

Културни компетентности

 

 

Клуб

 

„Млад художник“

 

Стоянка Каменска

 

 14

 

Културни компетентности

 

 

Ателие

 

„Ателие на майсторите“

 

Величка Пепечкова

 

15 

 

Културни компетентности

 

 

Ателие

 

„Ръкоделница“

 

Величка Пепечкова

 

 16

 

Културни компетентности

 

 

Секция

 

„Общуване чрез танци“

 

Богалина Проданова

 

 

 

Официален сайт на проект "УСПЕХ"   Страница на проект "УСПЕХ" във Facebook   Страница на проект "УСПЕХ" в Гимназия "Иван С. Аксаков" във Facebook

 

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2012/2013 учебна година

 

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2011/2012 учебна година